Myyntijohtaja nojaa myyntitiskiin ja katsoo kameraan.

Eettinen ohjeisto

Tämä eettinen ohjeisto määrittelee ne keskeiset periaatteet, joiden mukaan meidän tulee toimia yrityksenä ja yrityksen edustajina kaikessa kanssakäymisessämme.

Visio

Visio

Visiomme on olla toimintaympäristömme arvostettu asiantuntijaorganisaatio ja haluttu kumppani julkishallinnon ja yrityssektorin toimisto- ja IT-hankinnoissa. 

Haluamme olla toimialueemme merkittävin toimija.

Luotettava kumppani

Tämän takia meidän on oltava luotettava kumppani, joka pystyy huolehtimaan velvoitteistaan asiakkaita, yhteiskuntaa ja yhteistyökumppaneita kohtaan.

Meidän on osoitettava, että toimimme aina lakeja ja asetuksia noudattaen ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti.

 

Sitoutuneisuus

Tämä eettinen ohjeisto (”ohje”) määrittelee ne keskeiset periaatteet, joiden mukaan meidän tulee toimia yrityksenä ja yrityksen edustajina kaikessa kanssakäymisessämme.

Toimimalla ohjeen mukaisesti osoitamme sitoutuneisuutemme eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin sekä lakeihin ja asetuksiin.

Eettinen ohjeisto = Code of conduct​

Lainmukaisuus

 

Me Officepro Finland Oy:ssä (”Officepro”) työskentelevät henkilöt sitoudumme noudattamaan kaikessa toiminnassamme lakeja ja asetuksia, tämän ohjeen periaatteita, hyvää liiketapaa sekä hyviä käytäntöjä ja tapoja. Toimimme aina ammattitaitoisesti ja vastuullisesti, toisia ihmisiä ja kulttuureita kunnioittaen ja ympäristön ja yhteiskunnan huomioon ottaen.

Yksityisyyden kunnioitus

Kunnioitamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöittemme yksityisyyttä.

Keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietoja vain silloin, kun se on toimintamme kannalta perusteltua ja toimimme aina tietosuojaohjeemme mukaisesti.

Reilu kilpailu

Toimimme kilpailutilanteessa reilusti kilpailulainsäädännön mukaan. Emme esimerkiksi tarjoa sopimattomia etuuksia tai lahjoja myyntimme edistämiseksi tai minkään muun liiketoiminnallisen edun saamiseksi.

Yhteisöllisyys

 

Olemme aktiivinen ja tunnettu toimija alueellamme ja osallistumme yhteisömme toimintaan. 

Tuemme erilaisia yhteisöjä ja yksilöitä ja autamme hyvien päämäärien tavoittamisessa.

Tasapuolisuus

Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja toimintamme keskiössä on aina ihminen. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää rodun, etnisyyden, kansallisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, uskonnon, syntyperän, vammaisuuden, iän tai muun aiheen perusteella.

Kehitys

Sitoudumme jatkuvaan toimintamme kehittämiseen. Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön ja muutamme työohjeitamme tarpeen mukaan. Kehitämme henkilöstömme osaamista työnantajan tarpeelliseksi katsomilla teknisillä-, vuorovaikutus- tai muilla koulutuksilla.

Officepro kannustaa henkilöstöä kouluttautumaan ja tukee yksilöllistä koulutusta.

Turvallisuus

Edistämme yleistä terveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Pyrimme ehkäisemään tapaturmia ja terveydelle vahingollisia asioita jo ennalta noudattamalla aina työturvallisuuslakia, toiminta-alamme työehtosopimusta ja työsuojeluohjeita. Edistämme yksilön ja koko työyhteisön työhyvinvointia käyttämällä sujuvia ja turvallisia työmenetelmiä.

Officepro tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä viihtymistä oikeilla ja asianmukaisilla työvälineillä, hyvällä työterveyshuollolla ja vuosittaisella liikuntaan osoitetulla korvauksella.

Yhteiskuntavastuu

Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen. Sitoutuminen on myös kirjattu yhteistyösopimuksiimme useimpien päämiestemme kanssa. Kantava ajatuksemme on, että taloudelliset arvot eivät ole tai eivät saa olla ristiriidassa ympäristöarvojen kanssa. 

Ottamalla ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme voimme luoda myös kustannussäästöjä itsellemme pitkällä aikavälillä, jolloin pystymme huolehtimaan velvoitteistamme asiakkaitamme, yhteiskuntaa ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Viestintä

Pyrimme ajantasaiseen ja avoimeen viestintään kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Viestinnässämme emme koskaan tuo esille luottamuksellista tai arkaluontoista sisältöä, joka voisi olla haitallista Officeprolle, asiakkaillemme tai sidosryhmillemme.

Kannustamme työntekijöitämme tuomaan avoimesti esille työskentelyn Officeprolla, sekä jakamaan tietoa tuotteistamme ja palveluistamme eri yhteyksissä.

Virallisesti Officepron puolesta lausuntoja voivat antaa vain erikseen siihen valtuutetut henkilöt.

Scroll to Top