Search
Close this search box.
Puolilähikuva miehestä pitelemässä kylttiä, jossa lukee GDPR.

Yrityksen tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja turvaa oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.
Tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

Mitä tarkoittaa tietosuoja

Tietosuoja

Mitä on tietosuoja

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Se määrittelee, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Tietosuoja on tärkeää yrityksille, koska se auttaa suojaamaan sekä yrityksen että sen asiakkaiden tietoja väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä.

Miten yritysten on otettava tietosuoja huomioon


Yritysten on integroitava
tietosuoja yrityksen toimintaan, mukaan lukien sisäiset prosessit, asiakaspalvelu ja markkinointi. Tämä tarkoittaa, että yritysten on varmistettava, että niiden omien tietojen käsittely sekä asiakkaiden tietojen käsittely noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietosuojaperiaatteiden noudattamista, tietosuojavastaavan nimeämistä ja tietosuojaselosteiden laatimista.

Tietosuojan noudattaminen ei ole vain lakisääteinen vaatimus, vaan se on myös keskeinen osa yrityksen eettistä toimintaa ja asiakassuhteiden luottamuksen rakentamista.

Mitä yritysten pitää tehdä, että tietosuoja toteutuu

Yritysten on toteutettava useita toimenpiteitä varmistaakseen tietosuojan. Näitä ovat esimerkiksi tietosuojaperiaatteiden noudattaminen, tietosuojavastaavan nimeäminen yrityksessä, tietosuojaselosteiden laatiminen, tietosuojakoulutuksen järjestäminen henkilöstölle ja tietosuojaa koskevien riskien arviointi.

Kuka vastaa siitä, että tietosuoja toteutuu

Yrityksessä tietosuojan toteutumisesta vastaa yleensä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on henkilö, joka valvoo, että yritys noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ja että tietosuojaperiaatteet toteutuvat yrityksen toiminnassa.

Mitä tarkoittaa ja mitä tapahtuu, jos tietosuoja ei ole kunnossa

Jos tietosuoja ei ole kunnossa, yritys voi joutua vastuuseen tietosuojaloukkauksista. Tämä voi johtaa sakkojen ja muiden seuraamusten lisäksi myös mainehaittaan. Lisäksi yrityksen asiakkaat voivat menettää luottamuksensa yritykseen, mikä voi vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan negatiivisesti.

Mitä tarkoittaa tietoturva

Tietoturva


Mitä on tietoturva

Tietoturva tarkoittaa toimenpiteitä, joilla suojataan tietoja, tietojärjestelmiä ja -verkkoja vahingoilta, luvattomalta käytöltä ja palvelunestohyökkäyksiltä. Tietoturva on tärkeää yrityksille, koska se suojaa yrityksen tärkeitä tietoja, kuten asiakastietoja, liikesalaisuuksia ja henkilöstötietoja. Tietoturvan avulla yritys voi myös suojautua kyberhyökkäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa ja mainehaittaa.

Miten yritysten on otettava tietoturva huomioon

Yritysten on otettava tietoturva huomioon kaikessa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa, että yritysten on varmistettava, että niiden tietojärjestelmät ja -verkot ovat suojattuja ja että niillä on käytössään ajantasaiset tietoturvaratkaisut. Yritysten on myös varmistettava, että niiden henkilöstö on saanut riittävän tietoturvakoulutuksen ja että tietoturva on otettu huomioon yrityksen kaikissa prosesseissa.

Mitä yritysten pitää tehdä, että tietoturva toteutuu

Yritysten on toteutettava useita toimenpiteitä tietoturvan tason varmistamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi

 • Tietoturvaratkaisujen käyttöönotto
 • Tietoturvakäytäntöjen noudattaminen,
 • Tietoturvakoulutuksen järjestäminen henkilöstölle,
 • Tietoturvariskien arviointi ja tietoturva-auditoinnit.

Yritysten on myös varmistettava, että niillä on suunnitelma tietoturvaloukkauksen varalta.

Kuka vastaa siitä, että tietoturva toteutuu

Yrityksessä tietoturvan toteutumisesta vastaa yleensä tietoturvavastaava tai tietoturva-asiantuntija. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että yrityksen tietoturvakäytännöt ovat ajan tasalla, että tietoturvaratkaisut ovat toimivia ja että henkilöstö on saanut riittävän tietoturvakoulutuksen. Lisäksi heidän on seurattava tietoturvatilannetta ja reagoitava mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin.

Officepron tarjous tietosuojan ja tietoturvan parantamiseksi:

Tietosuojakartoitus

Ymmärrämme, kuinka tärkeä tietosuoja ja tietoturva ovat yritystoiminnan jatkuvuudelle. Tässä yhteydessä, haluamme esitellä tarjouksemme, joka on suunniteltu erityisesti tietosuojan ja tietoturvan vahvistamiseksi yrityksessäsi.

Tietosuojaan panostaminen ei ole vain lakisääteinen velvoite, vaan se on myös strateginen sijoitus yrityksesi tulevaisuuteen. Officepron tarjoama tietosuojapalvelu on paitsi kattava, myös erinomainen valinta hinta-laatusuhteeltaan. Palvelumme sisältää kaiken tarvittavan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseen dokumentointiin. Tämä kattava palvelupaketti auttaa yritystäsi navigoimaan tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä luotettavasti ja tehokkaasti.

Tämä palvelupaketti sisältää datakartan, joka auttaa sinua ymmärtämään ja hallitsemaan, miten ja missä henkilötietoja käsitellään organisaatiossasi. Lisäksi tarjoamme tietosuojaselosteen, joka on olennainen asiakirja henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden takaamiseksi sekä tietoturvan ohjeistuksen, joka tarjoaa henkilöstöllesi selkeät ohjeet ja käytännöt tietoturva-asioissa.

Arvostamme asiakkaidemme aikaa ja olemme suunnitelleet palvelumme siten, että sinun tarvitsee varata ainoastaan arviolta kuusi tuntia koko prosessiin. Tämä aika kattaa kartoituksen täyttämisen, yrityksesi tietosuojalinjausten yhteisen työstämisen sekä lopullisten dokumenttien tarkastuksen.

1200
 • Datakartta
 • Tietosuojaseloste
 • Tietoturvan ohjeistus henkilökunnalle

Palvelumme hinta on hinta-arvio, joka tarkentuu yrityksen mukaan.

Tietoturvakartoitus

Me Officeprolla ymmärräme täysin tietoturvan merkityksen yrityksesi liiketoiminnassa. Tämän vuoksi olemme kehittäneet erityisen tietoturvakartoituksen, jonka avulla voimme tarjota päivitetyn tietoturvaohjeistuksen. Ohjeistus varmistaa, että henkilökuntasi on aina perillä parhaista ja ajantasaisimmista tietoturvakäytännöistä.

Lisäksi tarjoamme tietoturvan seurantalomakkeen, joka auttaa seuraamaan tietoturvapoikkeamia ja riskejä. Palveluumme kuuluu myös työpaja, jossa asiantuntijamme käyvät yhdessä kanssasi läpi esille nousseet huomiot ja uhkat, sekä arvioimme niiden potentiaalisen vaikutuksen liiketoimintaasi. Työpajan aikana me myös päätämme yhdessä jatkotoimenpiteistä, aikatauluista sekä vastuuhenkilöistä kunkin huomion osalta.

Tämän palvelun tavoitteena on auttaa yritystäsi varautumaan mahdollisiin tietoturvapoikkeamiin ja luomaan selkeä toipumis- ja palautumissuunnitelma. Kuten tietosuojapalvelun kanssa, tietoturvakartoituksen prosessiin sinun tarvitsee varata arviolta kuusi tuntia aikaa.

Nämä palvelut yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan tietosuojan ja tietoturvan vahvistamiseksi yrityksessäsi. Me Officeprolla haluamme auttaa sinua rakentamaan vahvemman, luotettavamman ja turvallisemman tietosuojan ja tietoturvan ympäristön.

1200
 • tietoturvan ohjeistuksen päivityksen henkilökunnalle
 • Tietoturvan seurantalomake
 • Työpaja tietoturvan kehittämiseen
 • Varautumissuunnitelma ongelmatilanteisiin

Palvelumme hinta on hinta-arvio, joka tarkentuu yrityksen mukaan.

Mitä tarkoittaa tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys

Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys ovat tietoturvan perusperiaatteita, jotka tunnetaan myös CIA-mallina (Confidentiality, Integrity, Availability). Tässä on niiden merkitykset:

Luottamuksellisuus (Confidentiality)

Tämä tarkoittaa, että tietoa saavat käsitellä vain ne henkilöt tai järjestelmät, joilla on siihen oikeus. Luottamuksellisuus varmistetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksilla, salasanoilla, salauksella ja käyttöoikeuksien hallinnalla.

Eheys (Integrity)

Eheys tarkoittaa, että tiedon oikeellisuus ja muuttumattomuus on taattu koko sen elinkaaren ajan. Tieto ei saa muuttua luvattomasti tai tahattomasti. Eheyden varmistamiseksi käytetään esimerkiksi tarkistussumma- ja hajautusfunktioita sekä digitaalisia allekirjoituksia.

Käytettävyys (Availability)

Käytettävyys tarkoittaa, että tieto on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä edellyttää, että tietojärjestelmät toimivat luotettavasti ja niiden suorituskyky on riittävä. Käytettävyyden varmistamiseksi huolehditaan esimerkiksi järjestelmien ylläpidosta, varmuuskopioinnista ja palautusvalmiudesta.

Usein kysytyt kysymykset = UKK

Tietosuoja on kansalaisen perusoikeus, joka turvaa yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietoturva taas on yksi tietosuojan toteuttamisen ja toteutumisen keino, jonka tarkoitus on suojata tietoaineisto ja tietojärjestelmät. Tietosuoja asettaa säännöt, joiden mukaan tulee toimia aina henkilötietoja käsiteltäessä, ja tietoturva tarjoaa ne keinot, joilla henkilötietoja suojataan.

Tietoturvaan kuuluu kaikkia niitä erilaisia hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Hallinnollisia toimia ovat esimerkiksi tietoturvakoulutus, tietoturvapolitiikat tai organisaation salasanapolitiikka ja teknisiä toimia esimerkiksi palomuurit, torjuntaohjelmistot ja muut tekniset suojaustoimenpiteet.

NDA (Non-Disclosure Agreement) on salassapitosopimus, joka solmitaan usein yritysten välillä suojatakseen luottamuksellista tietoa. GDPR (General Data Protection Regulation) on EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka määrittelee säännöt henkilötietojen käsittelylle EU:ssa. Tietosuoja on yksilön oikeus suojata henkilötietojaan. Tietoturva taas on toimenpiteitä, joilla suojataan tietoja, tietojärjestelmiä ja -verkkoja vahingoilta, luvattomalta käytöltä ja palvelunestohyökkäyksiltä.

Tietosuojaseloste on oltava aina, kun yritys kerää tai käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja kerätään, miksi niitä kerätään, miten niitä käytetään ja kuinka kauan niitä säilytetään. Tietosuojaseloste on osa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tietosuoja saattaa pettää monista syistä. Yksi yleinen syy on inhimillinen virhe, kuten tietojen lähettäminen vahingossa väärälle vastaanottajalle. Myös tekniset viat, kuten tietoturva-aukot tai haittaohjelmat, voivat johtaa tietosuojan pettämiseen. Lisäksi organisaation sisäiset tietoturvakäytännöt saattavat olla puutteellisia tai niitä ei noudateta asianmukaisesti. Tietosuojan pettäminen voi johtaa vakaviin seurauksiin, kuten sakkojen maksamiseen ja mainehaittaan.

Tietosuojaa valvoo Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomessa. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 45 asiantuntijaa. Heidän tehtävänsä on valvoa, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja että yksilöiden oikeuksia kunnioitetaan henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojavaltuutetun tehtävä on valvoa, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Tietosuojavaltuutettu antaa tietoa ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista, valvoo tietosuojan vaikutustenarvioinnin toteutusta, toimii rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja tekee yhteistyötä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Yrityksessä tietoturvan toteutumisesta vastaa yleensä tietoturvavastaava tai tietoturva-asiantuntija. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että yrityksen tietoturvakäytännöt ovat ajan tasalla, että tietoturvaratkaisut ovat toimivia ja että henkilöstö on saanut riittävän tietoturvakoulutuksen. Lisäksi heidän on seurattava tietoturvatilannetta ja reagoitava mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin.